Żłobek Murowana Goślina

Szanowni Państwo,

Jest nam miło poinformować, iż rozpoczynamy realizację projektu „ŻŁOBEK GUGULANDIA Murowana Goślina” o numerze RPWP.06.04.01-30-0026/19, finansowanym w Poddziałaniu 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest powrót na rynek pracy 27 osób (23 kobiet i 4 mężczyzn) zamieszkujących w gminie Murowana Goślina, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3 i dla których opieka ta stanowi barierę w powrocie na rynek pracy, poprzez utworzenie 27 miejsc opieki nad dziećmi oraz zapewnienie kompetencji 3 opiekunkom żłobkowym do należytego pełnienia funkcji opiekuna.

Założono realizację zadań:
– Organizacja nowych miejsc żłobkowych
– Kompetencje kadr niezbędne do pełnienia funkcji opiekuna
– Bieżąca działalność żłobka

Efekty: 27 utworzonych miejsc opieki nad dziećmi, 27 osób opiekujących się dziećmi objętych wsparciem, 1 podmiot wykorzystujący technologie informacyjno – komunikacyjne.

Wartość projektu wynosi  587 607,89 zł, dotacja  557 799,89 zł

Dokumenty rekrutacyjne

pdf
Formularz rekrutacyjny
pdf
Umowa uczestnictwa
pdf
Regulamin uczestnictwa
pdf
Oświadczenie uczestnika
pdf
Deklaracja uczestnictwa

Instrukcja aplikowania

 1. Uczestnikiem projektu jest rodzic dlatego Formularz rekrutacyjny należy wypełnić wprowadzając dane rodzica. Formularz rekrutacyjny służy weryfikacji spełnienia warunków udziału w projekcie.
 2. Formularz rekrutacyjny wypełniamy poprzez uzupełnienie pustych pól, lub podkreślenie jednego z dostępnych wariantów odpowiedzi.
 3. W punkcie 21 formularza rekrutacyjnego jako osobę długotrwale bezrobotną rozumie się:
   – osobę poniżej 25 roku życia, która nie posiada pracy przez okres powyżej 6 miesięcy.
   – osobę powyżej 25 roku życia, która nie posiada pracy przez okres powyżej 12 miesięcy.
 4. Punkt 23 formularza rekrutacyjnego dotyczy tylko osób pracujących.
 5. Oświadczenie uczestnika, deklaracja uczestnictwa, umowa uczestnictwa i regulamin uczestnictwa nie  wymagają podpisywania i odsyłania na tym etapie rekrutacji, zostaną one podpisane z osobami, które zakwalifikują się do projektu.
 6. Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać w postaci skanu na adres e-mail biuro.gugulandia.murowanagoslina@gmail.com lub dostarczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: osiedle Leśne 4E/6, 62-028 Koziegłowy.
 7. Osoby niewidome i słabo widzące mogą wypełnić formularz rekrutacyjny poprzez kontakt
 8. Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania dostępnych miejsc w żłobku.
 9. Osoby zakwalifikowane będą zobligowane do złożenia zaświadczeń potwierdzających status  na rynku pracy.
 10. Osoby aplikujące proszone są o wypełnienie i przesłanie w analogiczny sposób znajdującego się poniżej formularza zgłoszenia dziecka do żłobka.
pdf
Karta zgłoszenia dziecka
pdf
Informator dla uczestników

Formularz kontaktowy